Chúa Jesu và Phật Thích Ca ai mạnh hơn

0
159
Chúa Jesu và Phật Thích Ca ai mạnh hơn

Mọi người hay hỏi chúa Jessu và Phật Thích Ca ai mạnh hơn. Không có mạnh hay yếu, chỉ có cấp bậc tu hành mà thôi. Mình chia sẻ các cấp tu hành như sau:

Chúng sinh ở Cõi Dương, tức chúng ta (Cõi 0) –> Chúng sinh tu hành (Cõi 1 đến 5) 

–> Chúng sinh giác ngộ (Cõi 6 tới cõi 13). Đến đây là hết 13 Cõi Dục Giới. Khi qua Cõi 14, Chúng sinh được gọi là Thần.

–> Thần (Cõi 14 tới 18) –> Thiên Thần, tức là Tiên (Cõi 19 đến 33) –> Thánh Thần, tức Thượng Tiên (Cõi 34 tới 68)

–> Hành Giả (Cõi 69) –> Tỳ kheo (Cõi 70) –> La Hán (Cõi 71) –> Tôn Giả (Cõi 72) 

–> Cõi 73: Bồ Tát -> Đại Bồ Tát -> Như Lai -> Đại Như Lai -> Như Lai Hiện  Phật -> Các vị Cổ Phật.

Như vậy Tam Giới có 73 Cõi tu hành và 1 Cõi Dương. Dân gian gọi là 73 tầng trời, thật ra ko có tầng trời nào cả. 73 Cõi song hành trong những không gian song song. Cho nên Cõi Phật ở ngay cạnh ta, Địa ngục cũng ở cạnh ngay ta đấy (theo nghĩa đen nhé)

– Vị Cổ Phật còn lại hiện nay là Nhiên Đăng Cổ Phật.

– Vị Như Lai Hiện Phật hiện nay là Đại Nhật Như Lai Hiện Phật.

– Phật Thích Ca, Dược Sư, Di Lặc, Tế Công, Địa Tạng… và nhiều vị khác là Đại Như Lai.

– Phật Văn Thụ Sư Lợi, Quán Thế Âm… và nhiều vị khác là Như Lai.

– Các vị Đại Bồ Tát và Bồ Tát: Đại Thế Chí, Phổ Hiền, Mục Kiền Liên, Liên Hoa, Thanh Phong….

– Mẹ Maria chính là Kim Tiền Thánh Mẫu (nay là Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Như Lai)

– Thánh Allah hiện là 1 vị Bồ Tát.

– Ngọc Hoàng (Thượng Đế) ở cấp Tôn Giả. Và ông không phải vua Tam giới, ông chỉ là vua của Cõi 19 đến 33.

– Vua Tam Giới đã trãi qua 5 đời: Đại Nhật Như Lai –> Đế Thích Thiên –> Hiên Viên Đại Đế –> Hạo Nhiên Hoàng Đế –> Thanh Duật Thiên Đế (vua hiện tại) . Hiện nay tất cả đều là các Vị Bồ Tát và Đại Bồ Tát!

– 3 vị Tổ Đạo Giáo – Tam Thanh Thánh Đế (Tam vị Thánh Tổ) ở cấp Thánh Thần, tức Thượng Tiên.

– Chúa Jessu cũng cùng cấp Thánh Thần.

– Các Thần giáo thờ là các vị Thần, tức chưa qua khỏi Cõi 18.

– Đông Tây cấp bậc như nhau, do khác ngôn ngữ mà gây hiểu lầm. 

Tây gọi “Đấng Toàn Năng” = “Buddha” = Đông gọi là “Phật”.

Tây gọi “Chúa Trời” = Đông gọi “Vua Tam giới”

Tây gọi “Thánh Thần” = Đông gọi “Thượng Tiên”

Tây gọi “Thiên Thần” = Đông gọi “Tiên”

Tây gọi “Thần” = Đông gọi “Thiên Địa Nhân Thần”

Tây gọi “Thượng Đế” = Đông gọi “Ngọc Hoàng”

Tây gọi “Thiên Đường” = Đông gọi “Thiên Đình”

Tây gọi “Nữ thần” = Đông gọi “Thánh Mẫu”

Tây gọi “Quỷ Satan” = Đông gọi Atula – Ác Thần

Không phải Vị Phật nào cũng người Phương Đông, cứ tu hành đạt giác ngộ sẽ thành Phật, bất kể là Đông hay Tây, nhân loại hay phi nhân loại. Ví du: Mẹ Quán Thế Âm là người Hy Lạp, Đại Thế Chí Bồ Tát chính là Thần Zeus Tối Cao của Hy Lạp, tức nhiên nhân dạng là người Phương Tây.

Địa ngục, Tây – Ta gọi giống nhau, chỉ có 1 Địa Ngục, chia làm 18 tầng. 

Ngày Ngài Thích Ca đi, chỉ để lại 49 điều răn, từ đó Chúng đệ tử viết ra Kinh sách. Đó cũng là 49 điều Jessu để lại cho giáo dân, sau này Vatican viết ra Kinh Thánh. Trong 49 điều đó có 10 điều cơ bản, đó chính là thánh Allah để lại, sau này Hồi giáo viết ra Kinh Koran.

Cho nên, vốn ko có “Đạo” nào cả, mà “Đạo” chính là đường tu hành mà thôi!

— (Trích Liên Hoa Đại Tạng) —

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here